Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi fyzická osoba Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z.. a právnická osoba Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) , Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, tel.:037/772 02 16

Základné ustanovenia

Predávajúci (rozumie sa tým i dodávateľ ):  ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 NITRA

IČO: 52743098
DIČ: 2121123576
IČ DPH: SK 2121123576
Číslo účtu: ČSOB 4027631564/7500
IBAN: SK84 7500 0000 0040 2763 1564
Výpis z Obchod. registra Okresného súdu Nitra, Vložka č.:  49726/N

Kontaktná osoba predávajúceho: Striha Ivan, Tel.+421 905 279 326, e-mail: striha@assa-alarmy.sk

Kupujúci: Zákazník (rozumie sa tým aj objednávateľ, odberateľ)- fyzická, alebo právnická osoba so záujmom kúpiť ponúkaný tovar predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na www.cyclovac.sk a zaregistruje sa za účelom objednania tovaru.

Objednávka: Elektronický formulár, v ktorom sú údaje o kupujúcom, objednaný tovar a cena 

Kúpno-predajná zmluva – obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikne na základe objednania tovaru kupujúcim od predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy na diaľku. 

Registrácia

Pred objednaním tovaru je potrebná registrácia.

Pri registrácii a následnej objednávke kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje, potrebné pre uskutočnenie naplnenia kúpno-predajnej zmluvy.

Fyzická osoba:
Meno a priezvisko
Adresa vrátane PSČ
E-mail
Telefón. kontakt

V prípade právnickej osoby: 
Obchodné meno
Adresa sídla vrátane PSČ
Adresa dodania vrátane PSČ, ak je iná
IČO, DIČ, IČ DPH
E-mail
Telefón. kontakt

Tieto údaje, uvedené vyššie sú potrebné na vystavenie daňových dokladov a zabezpečenie doručenia tovaru kupujúcemu. Budú spracúvané podľa Zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Objednávka

Objednávka je platná po vyplnení registračného formulára a jej potvrdení  predajcom na zadanú emailovú adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný si skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v potvrdzujúcom e-maile predávajúceho a prípadné nezrovnalosti ihneď oznámiť predávajúcemu. 

Ak nebude objednávka obsahovať všetky potrebné údaje,  predávajúci požiada kupujúceho o doplnenie, či spresnenie. 

Potvrdenie elektronickej objednávky  sa považuje za uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa platných všeobecných obchodných podmienok.

Po prijatí a potvrdení objednávky je potrebné zmenu objednávky či jej stornovanie urýchlene prejednať s predávajúcim. 

Cena

Kúpna cena tovaru je uvedená vždy vedľa vybranej položky. Je uvedená vrátane DPH.  Predávajúci má právo zmeniť kúpnu cenu. Pri zmene cien sú nové ceny tovarov pre kupujúceho platné dňom ich zverejnenia. Nevzťahujú sa na tovar objednaný pred zmenou cien.

Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak. 

V prípade, ak sa vyskytne pri niektorom tovare cena ,,chybná“, ktorá sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej na trhu, nemá predávajúci povinnosť dodať tovar za cenu chybnú. 

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobkov.

Platba

Platbu  v eur si môže kupujúci vybrať z nasledovných: 

Platba v hotovosti pri nákupe: Predávajúci vystaví kupujúcemu pokladničný doklad s číslom faktúry, alebo pokladničný blok doklad.

Platba pri dodávke tovaru na dobierku: Kupujúci uhradí celkovú sumu za tovar pri preberaní zásielky.

Platba vopred bankovým prevodom: kupujúci uhradí plnú sumu za tovar vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet ČSOB banky-IBAN: SK84 7500 0000 0040 2763 1564, Variabilný symbol: číslo predfaktúry / faktúry. 

V celkovej cene sú vyčíslené aj prepravné náklady.

Dodanie tovaru a doprava

Expedícia objednávok prebieha obvykle do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, je závislá na dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Predpokladaný termín dodania je uvedený na potvrdení objednávky. Predávajúci môže termín dodania predĺžiť, no musí o tom bezodkladne upovedomiť kupujúceho. 

Dodaním tovaru sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.

Doprava Slovenskou poštou: K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie min.5 eur + 2 eur v prípade dodania na dobierku. Tovar je bežne dodaný do troch pracovných dní odo dňa odovzdania Slovenskej pošte. 

Doprava kuriérom: K objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie 6,5 eur + 1 eur v prípade dodania na dobierku. Ak je hmotnosť a rozmery prepravovaného tovaru vyššia ( nad 10 kg, 1,9m) , bude vyššia, bude účtovaná podľa sadzobníka prepravných spoločností a vopred odsúhlasená oboma stranami. Tovar je bežne dodaný nasledujúci pracovný deň , ak je odovzdaný deň vopred do 12,00 kuriérovi. 

Poškodenie zásielky

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar  zabalený, nie je poškodený . V prípade poškodenia je potrebné s prepravcom tovaru spísať okamžite protokol o zistených vadách obalu spôsobených počas prepravy tovaru. Ak kupujúci prevezme tovar napriek poškodeniu obalu, predávajúci neuzná neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný prepravca.  Ak zásielka nebola poškodená, ale po rozbalení je viditeľné poškodenie tovaru, je kupujúci povinný to okamžite ohlásiť predávajúcemu. 

Storno a vrátenie tovaru

Predávajúci má právo zrušiť objednávku/ odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy v prípade vypredania zásob, či nedostupnosti tovaru, alebo prerušenia výroby, či zvýšenia cien dodávateľom.  O zrušení objednávky / odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy je predávajúci povinný okamžite informovať kupujúceho emailom, príp. telefonicky. Predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie.

 V prípade, že kupujúci už uhradil sumu, alebo časť sumy, bude mu táto po zrušení objednávky/odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy vrátená späť na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy sa riadi §7 Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 3, ods.1 Zákona č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01, alebo emailom na: predaj@assa-alarmy.sk   V odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť uvedené: meno, adresa kupujúceho, dátum objednávky, špecifikácia tovaru a spôsob akým kupujúci požaduje vrátiť plnenie (číslo bankového účtu).

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predajca ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu pri odstúpení tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci zodpovedá v období od doručenia do času jeho vrátenia predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. 

Záruka

Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Ako záručný doklad slúži faktúra, ktorá je vždy priložená v zásielke. Záručná doba začína plynúť  odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zlou manipuláciou, nesprávnym používaním, opotrebením, nesprávnym ošetrovaním, nedodržaním predpisov pre obsluhu a údržbu, živelnou pohromou.

Záverečné ustanovenia

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade, ak nastanú iné skutočnosti – udalosti vplyvom vyššej moci, ktoré zmluvné strany nemohli vopred predvídať a nemohli im ani zabrániť ( štrajk, živelná pohroma, zmeny v legislatíve ... ), žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenie. V prípade, ak by nastali takéto udalosti, Zmluvné strany majú povinnosť si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť voči inej strane za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym použitím informácií na stránke www.cyclovac.sk.

Predávajúci môže kedykoľvek zmeniť/doplniť tovary a tiež všeobecné obchodné podmienky. Zmeny vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia. 

Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a na znak porozumenia s ich obsahom a na znak súhlasu toto potvrdiť zaškrtnutím príslušného políčka.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.4.2020

Na stiahnutie